مردم مي‌توانند دعاوي‌شان را با توافق به نهاد داوري ارجاع دهند - دفتر وکالت آل محمد

مردم می‌توانند دعاوی‌شان را با توافق به نهاد داوری ارجاع دهند