اصل بر ممنوعیت تفتیش است

اعلام حقوق مدیران اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت