برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی، مجلس از پیشرفت سریع امور باز می‌ماند