مردم مي‌توانند دعاوي‌شان را با توافق به نهاد داوري ارجاع دهند - دفتر وکالت آل محمد

ترویج قانون‌گرایی مانع «قانون‌گریزی» است نتیجه تعارض بین انتظارات مردم و قوانین، قانون‌شکنی است