قانون اساسی - دفتر وکالت آل محمد

تعارض تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری با اصل ۱۶۰ قانون اساسی