تکلیف جلسات رسیدگی به دادگاه ها در تعطیلات سراسری مقابله با کرونا

تکلیف جلسات رسیدگی به دادگاه ها در تعطیلات سراسری مقابله با کرونا

image_pdfimage_print

با توجه به وضعیت بحرانی کشور در زمینه کرونا، اگر ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم بگیرد که کشور یا برخی از استان ها باید تعطیل شوند، دادگاه های کشور یا دادگاه های آن استان هایی که تعطیل شده است باید به دستور دادگاه وقت رسیدگی تجدید و نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن معین گردد و در این صورت وقت رسیدگی جدید از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ خواهد شد.