سومین جلسه دادگاه جزایری/۲/ متهم: از هیچ رانت دولتی استفاده نکردم بدون هیچ پشتوانه و با بستنی و باقالی فروشی ارز وارد کشور کردم