وکالت - دفتر وکالت آل محمد

قانونی اساسی، مسکن را حق همه می‌داند اما… برخی حقوقدانان: در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کوتاهی شده است راه حل مشکل مسکن،‌توسعه‌ی اجاره به شرط تملیک است