شهرام جزایری - دفتر وکالت آل محمد

*مشروح چهارمین دادگاه شهرام جزایری* قاضی:قطعا جزایری برائت نخواهد گرفت حکم نهایی دو- سه هفته‌ی آینده صادر می‌شود دادگاه سایر متهمان فردا برگزار می‌شود