محمد صادق آل محمد - دفتر وکالت آل محمد

موارد تخلف از اجرای حقوق شهروندی در گزارش سالیانه ذکر نشده است