هیچ وکیلی نباید در ایفای وظایفش مورد تهدید یا آزاد قرار گیرد