اصل بر ممنوعیت تفتیش است

وضع قانون آئین دادرسی ساده و عادلانه یکی از راه‌های تقلیل دعاوی است