یک حقوقدان: تحت عناوین کلی مانند فساد اقتصادی نمی‌توان کسی را محاکمه کرد باید قوانین جدید منطبق با مقتضیات روز در زمینه‌ی مسائل اقتصادی تدوین شود