شهرام جزایری - دفتر وکالت آل محمد

یک مقام مسوول درمجتمع قضایی اموراقتصادی: *بحثی از برائت جزایری وجود نداشت *قاضی پرونده توانمندی لازم را داشت *شهرام جزایری درشرایط مرخصی متواری نشده است