برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

کمیسیون اصل ۹۰، چندان فعالیت موثر و چشم‌گیری نداشته است