دسته: ملکی

فروش مال غیر

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق (مال منقول و غیرمنقول )به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال […]

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند به معنای ساده  کسی زمین یا ملکی را به زور و بدون رضایت مالک آن از شخصی که براساس قرارداد  […]

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع

 مبنای حقوقی دادخواست دستور فروش ملک مشاع برای بررسی تقاضای فروش ملک مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مال مشاع توجه داشته باشیم. پس از آنکه گواهی عدم افراز از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد،هر یک از مالکین مشاعی می […]

سند ملکی تک برگ

سند ملکی تک برگ

سند ملکی تک‎برگ یکی از انواع سند ملکی است که مانند هر سند ملکی دیگری، مالکیت صاحب ملک را  نشان می‎دهد با این تفاوت که سند املاک در گذشته به صورت دفترچه‎ای چند برگ بود، امروزه شکل آن تغییریافته و در جدیدترین نوع خود به شکل تک‎برگی درآمده است. ویژگی‎های سند ملکی تک‎برگ: سند ملکی تک‎برگ […]