Tag Archives: قانون

Blank Image

حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم ...

Blank Image

ابطال سند رهنی

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می...