نمي‌توان با قوانين موجود از زمين‌خواري جلوگيري كرد -آل محمد

نمی‌توان با قوانین موجود از زمین‌خواری جلوگیری کرد