مبارزه با سرقت

برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود