اصل بر ممنوعیت تفتیش است

استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی تامین و اجرایی شود