تشكيل دادگاه استان به جاي دادگاه تجديدنظر - دفتر وکالت آل محمد

اعضای شورای حل اختلاف فاقد استقلال و مصونیت قضایی هستند