تشكيل دادگاه استان به جاي دادگاه تجديدنظر - دفتر وکالت آل محمد

آل‌محمد: انتظارات جامعه حقوقی از منتخبان مردم