تشكيل پليس قضايي عملكرد دادگاه‌ها و دادسراها را كارآمدتر مي‌كند - دفتر وکالت آل محمد

آل‌محمد: انتظارات جامعه حقوقی از منتخبان مردم