اولویت با میراث ملی است دولت باید با ارائه راهکارهای مناسب از آثار ملی حفاظت کند