ایجاد نهادی خارج از قوه قضائیه برای مبارزه با فساد غیرقانونی است