تهيه لايحه‌يي براي حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادي ضروري است-دفتر وکالت آل محمد

تهیه لایحه‌یی برای حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است