یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات دادگستری لازم است