حذف "ماده ۴۷۷" مشکلات زیادی از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد

تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات دادگستری لازم است