تامين مسكن براي همه-دفتر وکالت آل محمد

رییس کانون وکلای خوزستان و لرستان: باید همواره تعامل قانونی، منطقی و توام با احترام متقابل بین وکلا و دستگاه قضایی موجود باشد