Alemohamad Law Office

Attorney and Consultation

۱- ابطال رای داوری در چه شرایطی ممکن است؟

جهات ابطال رای داوری در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی در ۷ مورد به طور مشخص و روشن معیّن شده است،که اگر هر یک از جهات مذکور در ذیل ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رعایت نشود، میتوان ابطال رای داوری را از طریق دادگاه درخواست نمود.

۲- اعسار چیست؟

هر شخصی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد، معسر شناخته می شود و می تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید.

۳-  آیا با شکایت کیفری، صادر کننده چک به پرداخت وجه آن محکوم میشود؟

صادر کننده چک با شکایت کیفری به پرداخت وجه محکوم نمی شود، فقط مجازات می شود و اگر دارنده چک می خواهد از مزایای تعقیب کیفری بهرمند شود، می تواند مدارک و اسناد خود را با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید و دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات متهم، او را به پرداخت وجه چک نیز محکوم میکند.

۴- سامانه ثنا چیست؟

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، ابلاغیه ها، احضاریه ها و دادنمامه های دادگستری به گوشی همراه شما ارسال می شود و کسی نمی تواند آدرس دروغین از شما به محاکم بدهد و از غیبت شما در جلسه دادگاه سوء استفاده نماید.

۵- اگر فردی مقیم خارج باشد به چه شکلی از دعوی مطرح شده در دادگستری مطلع می شود؟

مطابق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به افراد مقیم خارج از کشور باید به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل آید.

۶- دعوی علیه متوفی قابل رسیدگی است؟

طرح دعوی علیه متوفی و میّت قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد.

۷- دعوی اعسار از تاجر مورد قبول است؟

به استناد ماده ۲۱۴ قانون تجارت و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه تاجر پذیرفته نیست.

۸- مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

منظور از مهریه عندالمطالبه، مهریه ای است که زوجه هر وقت بخواهد می تواند از زوج درخواست نماید و  زوج مکلف به پرداخت می باشد. اما مهریه عندالاستطاعه در صورتی زوج مکلف به پرداخت آن می باشد که دارای تمکن و وضعیت مالی مناسب باشد.