فرهنگ سازی برای اسید پاشی - دفتر وکالت آل محمد

فرهنگ‌سازی و تشدید مجازات، راهکار مقابله با «اسیدپاشی»