اصل بر ممنوعیت تفتیش است

قابل شکایت نبودن نظر شورای نگهبان در مرجع دیگر، نقص قانونی است