قانون برای هزینه‌های انتخابات حد و حصری قائل نشده است