قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود