وکالت و مشاوره حقوقی - دفتر وکالت آل محمد

قوه قضاییه از تمام نیروهای خود برای جلوگیری از وقوع جرایم انتخاباتی استفاده کند