اصل بر ممنوعیت تفتیش است

مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهن‌پرستانه دارند