هر چه مستثنیات منع به کارگیری بازنشستگان کمتر باشد تاثیر آن بیشتر است