جلسه اخذ آخرين دفاعيات شهرام جزايري برگزارشد- دفتر وکالت آل محمد

مشروح سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری