شهرام جزایری - دفتر وکالت آل محمد

معاون دادستان تهران: شهرام جزایری هنوز در ایران است ممکن است رای وی غیابی صادر شود *وکیل مدافع متهم: اموال ضبط‌ شده از جزایری بیشتر از بدهی‌هایش است