تامين مسكن براي همه-دفتر وکالت آل محمد

مقاومت در مقابل قانون هیچ توجیهی ندارد و تخلف است مردم در صورت مشاهده نقض قوانین به مراجع مربوطه شکایت کنند