مقررات اقتصادي بايد منطبق بر مقتضيات روز تغيير كند-دفتر وکالت آل محمد

مقررات اقتصادی باید منطبق بر مقتضیات روز تغییر کند