یک حقوقدان: دادستان کل کشور علیه متخلفین حوزه صنعت خودرو اقدام کند

مقررات کیفری باید با استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد