حذف "ماده ۴۷۷" مشکلات زیادی از دوش قوه قضائیه برمی‌دارد

مقررات کیفری باید با استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه منطبق باشد