هیات منصفه در تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان نقش بسزایی دارد