تصمیم قضایی از سوی دیوان عالی کشور درباره‌ پرونده شهرام جزایری-آل محمد

پرونده شهرام جزایری در حال رسیدگی تحقیقاتی است