گزارشی از اظهارات مقامات مسوول در جریان دستگیری جزایری تا این لحظه * آیا متهم هنوز می‏خندد؟