مبارزه با سرقت

آل محمد: دولت و رئیس جمهور باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشند