برای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

تخصصی شدن محاکم، قضاوت و وکالت از راهکارهای مبارزه با اطاله دادرسی است