تشكيل پليس قضايي عملكرد دادگاه‌ها و دادسراها را كارآمدتر مي‌كند - دفتر وکالت آل محمد

تشکیل دادگاه استان می‌تواند تحولی مثبت باشد اگر…