تشكيل پليس قضايي عملكرد دادگاه‌ها و دادسراها را كارآمدتر مي‌كند - دفتر وکالت آل محمد

تشکیل پلیس قضایی عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها را کارآمدتر می‌کند