تشكيل دادگاه استان به جاي دادگاه تجديدنظر - دفتر وکالت آل محمد

تشکیل پلیس قضایی عملکرد دادگاه‌ها و دادسراها را کارآمدتر می‌کند