مشروح سومين جلسه دادگاه شهرام جزايري- دفتر وکالت آل محمد

شهرام جزایری به مجتمع قضایی امور اقتصادی احضار شد