توقیف سهام بورس بابت مهریه

توقیف سهام بورس بابت مهریه