شهرام جزايري هنوز در ايران است ممكن است راي وي غيابي صادر شود-دفتر وکالت آل محمد

سومین جلسه دادگاه جزایری